ఈ కింద ఉన్న పదాలకు మీకు సరనిపించిన అర్థాలు క్లిక్ చేసి ఆఖర్న Check! చేసుకోండి.

Friday, March 31, 2006

Quiz 7 - తెలిసిన పదాలు 2


1. తనివి

దాహం

తృప్తి

దురద

ఆకలి

--------------------------------

2. లాలిత్యం

అందం

సున్నితత్వం

మెత్తదనం

అమాయకత్వం

--------------------------------

3. ద్యుతి

తెలివి

కాంతి

బలం

వేగం

--------------------------------

4. వసువు

ఆవు

నీరు

స్వర్గం

రాజ్యం

--------------------------------

5. రేవడి

మట్టి

గాడిద

చెట్టు

గుర్రం

--------------------------------

6. అడకత్తెర

అడ్డమైన కత్తెర

పెద్ద కత్తెర

ఉక్కు కత్తెర

పదునైన కత్తెర

--------------------------------

7. అర్ఘము

నీరు

వెల

చెయ్యి

పాలు

--------------------------------

8. మెరిక

మెరుపు

కత్తి

పరక

నూక

--------------------------------

9. అల్పన

ఆలోచన

ముగ్గు

బొమ్మ

కాగితం

--------------------------------

10. నెర

జడ

దారి

మొత్తం

కల

--------------------------------Saturday, March 18, 2006

Quiz 6 - తెలిసిన పదాలు


1. వెల్లి

వాన

రంగు

వరద

చిగురు

--------------------------------

2. కాదంబరి

మద్యం

పువ్వు

దారం

మాల

--------------------------------

3. వల్లరి

కొమ్మ

మాల

మొగ్గ

వాగు

--------------------------------

4. పరాగము

గుత్తి

దుమ్ము

మొలక

తేనె

--------------------------------

5. నలిని

నది

కన్ను

తామర

వెన్నెల

--------------------------------

6. పొలి

బలి

ఊరు

ఏరు

గోడ

--------------------------------

7. దావము

సముద్రం

అడవి

గాలి

నరకం

--------------------------------

8. మున్నీరు

సముద్రం

ఏరు

నది

వరద

--------------------------------

9. విభూతి

సంపద

కాంతి

అగ్ని

కట్టె

--------------------------------

10. కలాపం

చీర

నగ

నాట్యం

నాటకం

--------------------------------