ఈ కింద ఉన్న పదాలకు మీకు సరనిపించిన అర్థాలు క్లిక్ చేసి ఆఖర్న Check! చేసుకోండి.

Friday, March 31, 2006

Quiz 7 - తెలిసిన పదాలు 2


1. తనివి

దాహం

తృప్తి

దురద

ఆకలి

--------------------------------

2. లాలిత్యం

అందం

సున్నితత్వం

మెత్తదనం

అమాయకత్వం

--------------------------------

3. ద్యుతి

తెలివి

కాంతి

బలం

వేగం

--------------------------------

4. వసువు

ఆవు

నీరు

స్వర్గం

రాజ్యం

--------------------------------

5. రేవడి

మట్టి

గాడిద

చెట్టు

గుర్రం

--------------------------------

6. అడకత్తెర

అడ్డమైన కత్తెర

పెద్ద కత్తెర

ఉక్కు కత్తెర

పదునైన కత్తెర

--------------------------------

7. అర్ఘము

నీరు

వెల

చెయ్యి

పాలు

--------------------------------

8. మెరిక

మెరుపు

కత్తి

పరక

నూక

--------------------------------

9. అల్పన

ఆలోచన

ముగ్గు

బొమ్మ

కాగితం

--------------------------------

10. నెర

జడ

దారి

మొత్తం

కల

--------------------------------2 Comments:

Anonymous cram said...

Hi

Sorry this is a spam comment but you might find this link useful.

http://www.pdsoftware.in/r4u-telugu.html

Do spread the word around.

Monday, April 03, 2006 9:12:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

wow i need to brush up my telugu got 0/10 shame on me ..

Friday, September 19, 2008 8:29:00 AM  

Post a Comment

<< Home