ఈ కింద ఉన్న పదాలకు మీకు సరనిపించిన అర్థాలు క్లిక్ చేసి ఆఖర్న Check! చేసుకోండి.

Saturday, March 18, 2006

Quiz 6 - తెలిసిన పదాలు


1. వెల్లి

వాన

రంగు

వరద

చిగురు

--------------------------------

2. కాదంబరి

మద్యం

పువ్వు

దారం

మాల

--------------------------------

3. వల్లరి

కొమ్మ

మాల

మొగ్గ

వాగు

--------------------------------

4. పరాగము

గుత్తి

దుమ్ము

మొలక

తేనె

--------------------------------

5. నలిని

నది

కన్ను

తామర

వెన్నెల

--------------------------------

6. పొలి

బలి

ఊరు

ఏరు

గోడ

--------------------------------

7. దావము

సముద్రం

అడవి

గాలి

నరకం

--------------------------------

8. మున్నీరు

సముద్రం

ఏరు

నది

వరద

--------------------------------

9. విభూతి

సంపద

కాంతి

అగ్ని

కట్టె

--------------------------------

10. కలాపం

చీర

నగ

నాట్యం

నాటకం

--------------------------------0 Comments:

Post a Comment

<< Home